09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 10:00

09/08/2021 – 01/09/2021: Παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων–τοξικοεξαρτημένων ατόμων για τα έτη 2022-2023-2024

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει Ηλεκτρονική Ανοικτή Διαδικασία Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά θέση κλίνης με πρωινό, για την «Παροχή υπηρεσιών διαμονής σε ξενοδοχείο κλασσικού τύπου για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων – τοξικοεξαρτημένων ατόμων , για τα έτη 2022-2023-2024», για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, συνολικού προϋπολογισμού: 2.632.837,50€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και Φόρου Διαμονής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr .

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 136208

  • Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 09/08/2021 και ώρα 10:00 π.μ.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:01/09/2021 και ώρα 12:00  μ.μ.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητουμένων υπηρεσιών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)».

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η επόμενη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της τρέχουσας σύμβασης κάλυψης σχετικών αναγκών φιλοξενίας τοξικοεξαρτημένων ατόμων και πάντως το αργότερο την 28.02.2022 και εφόσον έχει καταχωριστεί το υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικό στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης υλοποίησης του αντικειμένου της παρούσας θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν, από την αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης)  του Δήμου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια τουλάχιστον τριάντα έξι (36) μηνών και μέχρι εξαντλήσεως του συνόλου του οικονομικού συμβατικού αντικειμένου, όποιο από τα δύο επέλθει αργότερα.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την αντίστοιχη διαδικασία εγγραφής.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος X, η οποία θα καλύπτει το 1% (ένα) τοις εκατό (%) της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,  χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 22.500,00 €.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά δύο (2) μήνες.

Για τα πλήρη τεύχη του διαγωνισμού θα παρέχεται πλήρης και ελεύθερη πρόσβαση από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.

Πληροφορίες καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210 5223142, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Κοντολέων Παρασκευή, e-mail: [email protected].

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Πολιτικών Ισότητας και Αντιμετώπισης Διακρίσεων, της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων, κα. Γεωργία Μπούρη,  e-mail: [email protected],  τηλ: 210 5210634 – 2105210701, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.