09 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 01:25

09/04/2024 – 19/04/2024: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης για τν παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών (παραλαβή-διαλογή και διανομή επιστολικής αλληλογραφίας και δεμάτων) για λογαριασμό του δήμου Αθηναίων στην ελληνική επικράτεια καθώς και προς διαφόρους παραλήπτες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό

Ο Δήμος Αθηναίων, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ.88876 -04/04/2024 Απόφασης Δημάρχου (ΑΔΑ:9ΗΒ4Ω6Μ-Β4Ξ), προτίθεται να προβεί στην υλοποίηση της υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού: 37.113,20€ συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, εφόσον είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων.

Ως χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης, ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 της ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» και θα έχει διάρκεια υλοποίησης έως εξαντλήσεως του ποσού.

Κατόπιν των ανωτέρω, προσκαλείται κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας όπως υποβάλλει προσφορά έως τη Παρασκευή 19 Απριλίου 2024 και ώρα 11:00, είτε ιδιοχείρως, είτε μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς – courier, είτε με κατάθεσή του στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας, σε σφραγισμένο φάκελο.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  της Δ/νσης Αποκέντρωσης και Διοίκησης   του Δήμου Αθηναίων, τηλ: 210-5277058, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, κα Ε. Αρμύρα– Σαπλαούρα email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, κα. Κ.Μαλαξιανάκη, τηλ.:210-5227844, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]