08 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 10:50

08/10/2020 – 14/10/2020: Προμήθεια επαγγελματικών φορητών αναλογικών πομποδεκτών VHF, επαγγελματικών αναλογικών πομποδεκτών VHF αυτοκινήτου και κεραιών πομποδεκτών αυτοκινήτου

Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επαγγελματικών φορητών αναλογικών πομποδεκτών VHF, επαγγελματικών αναλογικών πομποδεκτών VHF αυτοκινήτου και κεραιών πομποδεκτών αυτοκινήτου σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 220790/05/10/2020 (ΑΔΑ: ΨΘΝΣΩ6Μ-ΕΨΥ) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2.

συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.381,38€ (είκοσι τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ένα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα.

Η παράδοση των πομποδεκτών θα γίνει εφάπαξ, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιερά οδός 151,Αιγάλεω) σε διάστημα δύο (2) μηνών από την επόμενη της ανάρτησης του Συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 14:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κα Νικολόρη), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από Δ/νση Μηχανολογικού, Τμήμα Μελετών Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης   του Δήμου Αθηναίων, κος       Κ. Μπαρκούρας, Τηλ: 210 – 3452946, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Ιουλία Νικολόρη, τηλ.213-2082910, email: [email protected]