Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «ανάδειξη αναδόχου για την επισκευή σπαστήρα ογκωδών αντικειμένων, τύπος M&J 2000 M για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 254048/7-10-2019 (ΑΔΑ:64ΘΔΩ6Μ-ΨΗΟ) Επαναληπτική Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδες εκατόν δώδεκα ευρώ (17.112,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Χρόνος παράδοσης ο επισκευασμένος με τα απαραίτητα ανταλλακτικά σπαστήρας, ογκωδών αντικειμένων Μ&J 2000 Μ θα παραδοθεί στο αμαξοστάσιο του Δήμου (Ιεράς Οδού 151, Αιγάλεω) σε διάστημα ενός (1) μήνα από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασής μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και του Αναδόχου.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κ. Ν. Κάγκας , Τηλ: 210 – 3402535, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected]

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ.213-2082910, email: [email protected]