07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 13:25

07/09/2022 – 06/10/2022: Ανάδειξη χορηγητών – προμηθευτών τροφίμων (γαλακτοκομικά – τυροκομικά προϊόντα) για τον Δήμο Αθηναίων (Παιδικές Εξοχές) και το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνων (ΔΒΑ), για το οικονομικό έτος 2023

Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, άνω των ορίων, για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ – ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΒΑ)», για το οικονομικό έτος 2023.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 280.785,23€ συμπ. ΦΠΑ 13% (248.482,50€ άνευ ΦΠΑ).

Με ταξινόμηση κατά CPV: 15511100-4 Γάλα παστεριωμένο, 15551300-8 Γιαούρτι στραγγιστό αγελάδος, 15544000-3 Σκληρό τυρί (κεφαλοτύρι), 15541000-2 Ημίσκληρο τυρί μπαστούνι, 15541000-2 Τυρί του τοστ ενταμ σε φέτες, 15541000-2 Τυρί edam, 15541000-2 Τυρί regato, 15542300-2 Τυρί φέτα Π.Ο.Π. συσκευασμένη.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής και οι προσφορές θα υποβληθούν για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών (ΔΒΑ και Παιδικές Εξοχές) της Ομάδας 1.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr/ όπου έχει λάβει α/α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:171441

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:  07/09/2022 και ώρα 10:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 06/10/2022 και ώρα 12:00.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης έκαστης Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 76928/13-07-2021 ΥΑ (ΦΕΚ 3075/Β’/13-07-2021)).

Χρόνος έναρξης εκτέλεσης και διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών της Ομάδας 1 ορίζεται έως τις 31/12/2023, αρχομένης όχι νωρίτερα από τις 01/01/2023.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 64233/08-06-2021 «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 6 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται στο δύο (2) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με άρθρο 2.2.2 της διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, τηλ: 210 5223142 κα Ε. Τοπούζογλου, e-mail: [email protected] και [email protected].