07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 00:00

07/08/2021-13/08/2021: Ανακοίνωση που αφορά την πρόσληψη πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων

logo_261120_11_tn

Ανακοινώνεται η υπ’ αριθμ. πρωτ. 205330/06-08-2021 Ανακοίνωση , το  παράρτημα και η αίτηση, που αφορoύν την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορίσμενου χρόνου  πεντακοσίων είκοσι (520) ΥΕ Καθαριστών/στριών Σχολικών Μονάδων πλήρους  απασχόλησης για διδακτικό έτος 2021-2022 .

Ημερομηνία Υποβολής Συμπληρωμένων Αιτήσεων μαζί με ευκρινές φωτοαντίγραφο: Των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων δημόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης,

που μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από Σάββατο 07 Αυγούστου  2021 ώρα 00:01  έως και Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 ώρα 23:59 . 

MONO ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ E-MAIL: [email protected]