Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια πυροσβεστικών υλικών, κρουνών και πάνινων μανικών» για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης – Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγρ/σμου, Διοικ. Υποστήριξης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (2.975,38€) συμπ/νου ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ’αρ.πρωτ. 208642/01-08-2019 (ΑΔΑ:ΩΧ4ΦΩ6Μ-10Ν) Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016.

Η ανάθεση θα γίνει εφόσον η προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας υπηρεσίας, για το σύνολο των άρθρων.

Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται οι δύο (2) μήνες από την ανάρτηση της απόφασης Κατακύρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ και ο τόπος παράδοσης είναι στην Ι. Οδό 151

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τετάρτη 07 Αυγούστου 2019 και ώρα 13:00, να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών-Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος υπόψη κας Τοπούζογλου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος), με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Μελετών, Σχεδιασμού, Προγρ/σμου, Διοικ. Υποστήριξης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αθηναίων, Τηλ.: 210 3422055, 2103402426 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: [email protected].

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κ. Παλαιολόγου 9, κα Ε. Τοπούζογλου, τηλ.: 210 5223142, email: [email protected]