Ο Δήμος Αθηναίων προτίθεται να προβεί στην Προμήθεια 14 βενζινοκίνητων χορτοκοπτικών μηχανημάτων και 14 προσωπίδων προστασίας-κρανών για τις ανάγκες των επτά δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Αθηναίων για για τις ανάγκες της Δ/νσης Μηχανολογικού σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 151810/7-7-2020 (ΑΔΑ:6ΨΒΧΩ6Μ-Η6Κ). Απόφαση Δημάρχου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 και την περ.31 του άρθρου 2 συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.162,80€ ( έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει με βάση την συμφερότερη οικονομική προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.

Η παράδοση θα γίνει στο αμαξοστάσιο του Δήμου Ιερά οδός 151 Αιγάλεω σε διάστημα ενός μηνός από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει έως την Τρίτη 13 Ιουλίου 2020 και ώρα 12:00π.μ., να προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, είτε ιδιοχείρως, είτε με ταχυμεταφορά – courier, είτε με συστημένη επιστολή στην Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων του Δήμου Αθηναίων (Κων/νου Παλαιολόγου 9, Αθήνα. 1ος όροφος υπόψη κ. Παπαδημητρίου), είτε με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, με αναφορά στα στοιχεία της παρούσας διαδικασίας).

  • Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις Τεχνικές Προδιαγραφές, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Μηχανολογικού -Τμήμα μελετών, προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Γ. Σιδερικούδης , Τηλ: 210 – 342416, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, email: g.siderikoudis @athens.gr.

Πληροφορίες για την παραπάνω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών- Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, Προκόπιος Παπαδημητρίου, τηλ.213-2082910, email: [email protected]