05 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 14:39

05/04/2024 – 22/04/2024: Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο περιληπτικών διακηρύξεων των διενεργούμενων δημοπρασιών που αφορούν μισθώσεις, εκμισθώσεις, απαλλοτριώσεις κ.λ.π., διάφορων υπηρεσιακών δημοσιεύσεων (ανακοινώσεις πρόσληψης προσωπικού, αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κ.λ.π.) καθώς και συνοπτικού πίνακα του προϋπολογισμού και του ισολογισμού του δήμου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ισχύουσες τιμές του τιμολογίου δημοσιεύσεων του ελληνικού δημοσίου για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ Κ.Λ.Π., ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κ.Λ.Π.) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», εκτιμώμενης αξίας 200.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες της Δ/νσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (161.290,33€ άνευ Φ.Π.Α. 24%).

Με ταξινόμηση κατά CPV: 79970000-4 (Υπηρεσίες δημοσιεύσεων).

Κριτήριο ανάθεσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό  έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στις ισχύουσες τιμές του τιμολογίου δημοσιεύσεων του Ελληνικού Δημοσίου, όπως αυτές ορίζονται στην με αρ. 2/82452/0020/12.11.2008 (ΦΕΚ Β’ 2441) ΚΥΑ, για το σύνολο των προς παροχή υπηρεσιών, εφόσον είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και την παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων. Το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης θα παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.eprocurement.gov.gr/ όπου έχει λάβει α/α 348400 στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 05/04/2024 και ώρα 15:00.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  22/04/2024 και ώρα 12:00.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016.

Η διάρκεια ισχύος της Σύμβασης θα είναι για εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη Σύμβασης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (άρθρο 38, παρ. 7 του Ν.4412/2016).

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ.β της παρ. 2 του άρθρου 37 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα καλύπτει το ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του προϋπολογισμού χωρίς τον Φ.Π.Α, ήτοι ποσού 3.225,81€.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, τηλ: 210 5223142 κα Ε. Τοπούζογλου, e-mail:[email protected] και [email protected].

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr.