03 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020 12:20

03/09/2020 – 11/09/2020: “Εγκαταστάσεις μηχανημάτων διαμόρφωσης κατάλληλου αερισμού λόγω κορωνοϊού”

Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση ΕΣΗΔΗΣ με τη διαδικασία του άρθρου 32α του Ν.4412/16 για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης 500.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) . Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22, 2ος όροφος, ώρες: 08:00 – 13:00), το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. Οι προσφορές θα υποβάλλονται μέσα σε έναν σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:

α) Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ» ,

β) η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,

γ) η επωνυμία της Αναθέτουσας Αρχής,

δ) ο τίτλος της Πρόσκλησης με την καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής προσφορών,

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ. αριθμ 1049/03.08.2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής στις 11 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 έως 2:30 μ.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Κτιριακής Υποδομής, Αθηνάς 16, 4ος όροφος.