03 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 13:53

02/06/2022 – 27/06/2022 (παράταση έως 19/08/2022): Διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την Ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για το Δήμο Αθηναίων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση 2ης Παράτασης

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ανακοίνωση Παράτασης


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την Ανάδειξη Χορηγητών Προμηθευτών Τροφίμων για το Δήμο Αθηναίων και τα Εποπτευόμενα από αυτόν Νομικά Πρόσωπα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 11.624.087,70€ ανευ Φ.Π.Α. 13% και 24% (προϋπολογισμός συμπ/νου Φ.Π.Α.: 13.135.229,85€) και σύνολο συμπ/νου και του δικαιώματος προαίρεσης:12. 671.367,27 ανευ Φ.Π.Α. 13% και 24% (14.318.655,80 συμπ/νου Φ.Π.Α).

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι:

Α)Για τις Ομάδες 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του Πίνακα Α΄(του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού):

Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης ανά Ομάδα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016) των Ομάδων 1, 2, 3, 4, 5 και 6

Β)Για τις Ομάδες 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 και 18 του Πίνακα Β΄ και 19 του Πίνακα Γ΄(του ενιαίου ενδεικτικού προϋπολογισμού):

Προσφορά με τιμή ανά Ομάδα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά Ομάδα

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά ανά ομάδα: είτε για το σύνολο των ομάδων είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες της μίας ομάδας, στο σύνολο δε των ζητούμενων ποσοτήτων των άρθρων έκαστης ομάδας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 161752

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 02-06-2022 και ώρα 12:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 27-06-2022 και ώρα 10:00π.μ.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

α) Αναλυτικά το ποσό της εγγυητικής που θα αντιστοιχεί στο δύο τοις εκατό (2%) επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,για το σύνολο των ομάδων του διαγωνισμού είναι 232.482,00€, ή για το σύνολο της ομάδας ή των ομάδων που θα συμμετάσχει είναι

ΟΜΑΔΑ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΝΩΠΑ ΚΡΕΑΤΑ – ΒΟΕΪΟ

9.356,00€

ΟΜΑΔΑ 2: ΝΩΠΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

4.407,00€

ΟΜΑΔΑ 3: ΝΩΠΑ ΑΥΓΑ

3.072,00€

ΟΜΑΔΑ 4: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ

8.930,00€

ΟΜΑΔΑ 5: ΝΩΠΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ- ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

13.085,00€

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

12.932,00€

ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ -ΖΥΜΑΡΙΚΑ -ΡΥΖΙ-ΟΣΠΡΙΑ

15.765,64€

ΟΜΑΔΑ 8: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

28.024,20€

ΟΜΑΔΑ 9: ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

756,00€

ΟΜΑΔΑ 10: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

4.969,65€

ΟΜΑΔΑ 11: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΧΥΜΟΙ & ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ

1.536,20€

ΟΜΑΔΑ 12: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΜΕΛΙ

1.220,00€

ΟΜΑΔΑ 13: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ – ΜΑΡΓΑΡΙΝΕΣ, ΗΛΙΕΛΑΙΟ & ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ

773,7€

ΟΜΑΔΑ 14: ΓΑΛΑ – ΕΒΑΠΟΡΕ ΜΑΠ

76.769,93€

ΟΜΑΔΑ 15: ΑΡΤΟΣ

7.400,00€

ΟΜΑΔΑ 16: ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

2.083,00€

ΟΜΑΔΑ 17: ΠΑΓΩΤΑ

648,00€

ΟΜΑΔΑ 18: ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

4346,92€

ΟΜΑΔΑ 19: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ ΑΣΤΕΓΩΝ

36406,80€

ΣΥΝΟΛΟ

232.482,00€

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 143745/25-05-2022 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (για την /τις Ομάδα/ες στην/στις οποία/ες συμμετέχει), εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης.

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι ίσος κατ’ ελάχιστον με το συμβατικό χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης προσαυξημένο κατά εξήντα (60) ημέρες.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082910, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Ελένη Νόνα, email: ele.nona@athens.gr.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 26/05/2022.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.