30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 15:17

01/05/2024 – 10/05/2024: Διαγωνισμός κάτω των ορίων με τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024»

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εκλογικού υλικού για τις Ευρωπαϊκές Εκλογές της 9ης Ιουνίου 2024» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αποκέντρωσης & Διοίκησης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 18.234,00€ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%: 22.610,16€).

Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44333000-3, 30192700-8, 44111000-1, 44310000-6, 39561120-9, 18937100-7, 18937000-6, 19122300-8, 44316400-2, 30197643-5, 30199731-3, 44423000-1, 30192124-6, 30199230-1, 22816000-3.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την προσφορά τους επί του συνόλου των ποσοτήτων των άρθρων της προμήθειας

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ: 349833

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 01/05/2024 και ώρα 10:00 π.μ.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/05/2024 και ώρα 12:00 μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β).

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Δημάρχου – Προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς «Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής» που θα καλύπτει το δύο (2) τοις εκατό (%) της εκτιμώμενης συνολικής αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, ήτοι ποσού 364,68€.

Για την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει «Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης» το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4) τοις εκατό (%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ.115715/30.04.2024 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν.5005/2022.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, πληροφορίες Αικατερίνη Μπαρμπαρή, τηλ: 213-2082919, e-mail: [email protected],  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με την τεχνική μελέτη της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Αποκέντρωσης & Διοίκησης, Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, πληροφορίες Ελένη Αρμύρα, τηλ: 210–5277058, e-mail: [email protected], κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της έχουν αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).