/

Νομική Διεύθυνση

Διευθυντής – Νομικός Σύμβουλος: Γεωργακαράκος Γεώργιος
Τηλέφωνα: 210 5277420 -23
E-mail: [email protected]

Η Νομική Διεύθυνση του Δήμου διευθύνεται από τον Νομικό Σύμβουλο, ο οποίος προΐσταται των επί μέρους τμημάτων του Δικαστικού και της Γραμματείας και Αρχείου.
Ο Νομικός Σύμβουλος έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να χρεώνει και να αναθέτει τις εντολές χειρισμού των υποθέσεων στους Δικηγόρους της Νομικής Διεύθυνσης, να δίδει κατευθύνσεις για την αντιμετώπισή τους και έχει την αρμοδιότητα του γενικού συντονισμού του έργου της. Οι υπηρετούντες στην Νομική Διεύθυνση Δικηγόροι, αναλαμβάνουν γνωμοδοτήσεις, τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση των υποθέσεων εκείνων που τους αναθέτει ο Προϊστάμενος της Νομικής Διεύθυνσης, τον οποίο υποχρεούνται να τηρούν ενήμερο σε κάθε στάδιο χειρισμού, δι’ αυτού δε εν συνεχεία ενημερώνεται η Διοίκηση και οι οικείες Υπηρεσίες του Δήμου.

Η Νομική Διεύθυνση αποτελείται από τα εξής τμήματα:
α. Δικαστικό Τμήμα
β. Τμήμα Γραμματείας και Αρχείου

α. Δικαστικό Τμήμα

E-mail: [email protected]

Με τους Δικηγόρους που το απαρτίζουν, παρέχει τη νομική υποστήριξη στη Διοίκηση και στις οικείες Υπηρεσίες του Δήμου, σε κάθε δικαστική ή εξώδικη υπόθεση για την οποίαν ζητείται τέτοια υποστήριξη, προς το συμφέρον του Δήμου και ενδεικτικά:

 • Για τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχετικά με αμφισβητούμενα περί την εφαρμογή νομοθεσίας νομικά ζητήματα.
 • Σε υποθέσεις που έχουν σχέση με την εφαρμογή της νομοθεσίας των απαλλοτριώσεων, κήρυξη απαλλοτριώσεων, καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος, οριστικής τιμής μονάδος, αναγνώρισης δικαιούχων, συντέλεση απαλλοτριώσεων, γνωμοδοτήσεις κ.λπ.
 • Υποθέσεις Δημοτικής περιουσίας – Μισθώσεων.
 • Διεκδικητικές αγωγές, συμβάσεις καταστημάτων, καταγγελίες συμβάσεων, αναπροσαρμογές μισθώσεων, εξώσεις και εκτέλεση αποφάσεων, καθώς και σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Φορολογικές – Διοικητικές Υποθέσεις. Διαφορές που προκύπτουν εκ της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων, οι υποθέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της περί εισπράξεως των ως άνω εσόδων νομοθεσίας, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Ποινικές και Πειθαρχικές υποθέσεις. Ενδεικτικά, όλες οι ποινικές υποθέσεις, οι πειθαρχικές υποθέσεις του εν γένει υπαλληλικού και εργατικού προσωπικού του Δήμου, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Νομιμοποιήσεων-Συμβάσεων, Επιλύσεων Διαφορών εκ Διακηρύξεων, Διαγωνισμών και Συμβάσεων.
 • Οι υποθέσεις που αφορούν τον έλεγχο των διακηρύξεων των διαγωνισμών που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τον έλεγχο της νομιμοποιήσεως των συμβαλλομένων με τον Δήμο και του ουσιαστικού περιεχομένου των συμβάσεων προμηθειών, έργων, υπηρεσιών, μελετών κ.λπ., που συντάσσουν οι αρμόδιες καθ’ ύλη υπηρεσίες του Δήμου. Η επίλυση των διαφορών που αναφύονται από την μη τήρηση των όρων των συμβάσεων αυτών ως και των διαφορών που ανακύπτουν από την μη τήρηση των όρων του διαγωνισμού.
 • Οι διαφορές από Πολεοδομικές υποθέσεις και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Εργατικές Διαφορές. Ενδεικτικά, υποθέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και υπάγονται στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Υποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης αδειών καταστημάτων και θεαμάτων. Εδώ υπάγονται υποθέσεις που ανακύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, (Αδειών λειτουργίας καταστημάτων κ.λπ.), η νομική Δικαστική η εξώδικη υποστήριξη των υποθέσεων αυτών, καθώς και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις.
 • Έχει την ευθύνη υπεράσπισης των υπαλλήλων του Δήμου ως και των αιρετών του για τις αστικές, πειθαρχικές και ποινικές τους υποθέσεις που σχετίζονται καθαρά με τις ευθύνες τους ως υπάλληλοι ή αιρετοί του Δήμου.

β. Τμήμα Γραμματείας, Αρχείου και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τμηματάρχης: Κρητικός Αλοΐσιος
Τηλέφωνο: 210 5277428
E-mail: [email protected]

 • Παραλαμβάνει τα δικόγραφα και εξώδικα έγγραφα που στρέφονται κατά του Δήμου.
 • Καταρτίζει δικαστικούς φακέλους μηχανογράφησης, αρχειοθέτησης, συσχετισμού και παράδοσης των εγγράφων και δικογραφιών στους Δικηγόρους.
 • Παραλαμβάνει και διακινεί για θεώρηση από τους Δικηγόρους τις συμβάσεις του Δήμου και αναλαμβάνει την αρχειοθέτησή τους καθώς και την επιμέλεια της Νομικής βιβλιοθήκης.
 • Παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στον/την προϊστάμενο/νη της Διεύθυνσης.
 • Διεκπεραιώνει τα διοικητικά θέματα της Διεύθυνσης, διακινώντας την έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία. Τηρεί τα σχετικά αρχεία και αξιοποιεί τις ηλεκτρονικές εφαρμογές. Διακινεί τα έγγραφα που απευθύνονται στη Νομική Διεύθυνση, ταξινομεί και διακινεί τις γνωμοδοτήσεις.
 • Διεκπεραιώνει υπηρεσιακά θέματα απασχόλησης του προσωπικού της Διεύθυνσης (άδειες, υπερωριακή εργασία κ.λπ.).
 • Προγραμματίζει τη μηνιαία υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων της Διεύθυνσης, καθώς και την εργασία Κυριακών και αργιών συντάσσοντας σχετικές καταστάσεις και αντίστοιχα την απόφαση έγκρισης καταβολής της αποζημίωσης, που αποστέλλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού, για έκδοση σχετικού εντάλματος πληρωμής.
 • Συντάσσει και παρακολουθεί τον προϋπολογισμό της Διεύθυνσης, αποδεσμεύει τις σχετικές πιστώσεις, μεριμνά για την έναρξη των σχετικών διαγωνισμών και παρακολουθεί την εξέλιξή τους.
 • Μεριμνά διά των ανταποκριτών της Διεύθυνσης για την ανταπόκριση της υπηρεσίας στα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Διακίνηση Εγγράφων – CRM).

Λιοσίων 22, 104 38 Αθήνα

210 5277420 [email protected]