29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 14:47

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 224433/01-08-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

Δημοσιεύονται ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης καθώς και ο Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 224433/01-08-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων.

Αντιρρήσεις για εσφαλμένο υπολογισμό μοριοδότησης ή απόρριψης υποβάλλονται ατελώς στο Δήμο Αθηναίων εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, (ήτοι από: Τετάρτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 08:00 έως και Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00).