01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 13:06

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 215940/21-07-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνεται ο Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 215940/21-07-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH CLIMATE ADAPTATION TOOLS (REACHOUT) (Ανθεκτικότητα στην Ευρώπη μέσω ενεργοποίησης Κόμβων πόλεων που φτάνουν στους τελικούς χρήστες με εργαλεία κλιματικής προσαρμογής Triple – A) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020 European Green Deal (H2020-LC-GD-2020/LC-GD-9-2-2020)”.

Ενστάσεις μπορούν να γίνουν από Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, απευθύνοντας τη στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 215940/21-07-2023 Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3249273, 210 3249272

Δείτε παρακάτω: