07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2023 13:14

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης σε ορθή επανάληψη (για τους κωδικούς θέσης: 102 και 105) της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται σε ορθή επανάληψη οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης των κωδικών θέσεων:  102  (ειδικότητα: ΠΕ ή ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ και εν ελλείψει αυτών ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ) και  105 (ειδικότητα: ΔΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ/ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ) της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, επτά (7)  ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική».

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης σε ορθή επανάληψη των κωδικών θέσεων: 102 και 105, μπορούν να γίνουν από Τρίτη 8 Αυγούστου 2023 και ώρα 08:00 έως και Πέμπτη 10 Αυγούστου 2023 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου  Διεκπεραίωσης και Αρχείου,  2ος όροφος, Λιοσίων 22, απευθύνοντας τη στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π.  153536/24-05-2023  Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2105210634, 2105210701

Δείτε παρακάτω: