07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 14:44

Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων και Κατάταξης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται  οι Προσωρινοί Πίνακες Απορριπτέων και  Κατάταξης  της με Α.Π.  223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1)  ατόμου, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για ευάλωτες ομάδες κατοίκων της Αθήνας (Πολυδύναμα)” MIS 5029634 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης ( ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ “Αττική”.

Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων απορριπτέων και κατάταξης , μπορούν να γίνουν από Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 15:00 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου Διεκπεραίωσης και Αρχείου, 2ος όροφος, Λιοσίων 22, απευθύνοντας τη στην Επιτροπή Αξιολόγησης της με Α.Π. 223384/31-07-2023 Ανακοίνωσης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102283572