07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:16

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων συμμετοχής για το πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ»

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ΚΑΛΥΨΗ»
καλεί

τους ιδιοκτήτες κατοικιών που βρίσκονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Αθηναίων και είχαν διατεθεί για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II» της υπ’ αρ. 13348/2.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 1199) και του προγράμματος «ESTIA 2021» της υπ’ αρ. 270/2.2.2021 κοινής απόφασης των
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 64f6e8e7b04a8e2f875f3ac3 στις 07/09/23 09:41 Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Μετανάστευσης και Ασύλου (Β΄ 451), να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΚΑΛΥΨΗ» της υπό στοιχεία 24777/7- 3-2023 κ.υ.α.

Η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Δήμου Αθηναίων, (ταχυδρομική διεύθυνση: Λιοσίων 22, Αθήνα, ΤΚ 10438, 2ος όροφος), ή σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] έως την Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Τα διαμερίσματα εντάσσονται στο Πρόγραμμα με απόφαση ένταξης του νομίμου εκπροσώπου του οικείου Δήμου, εφόσον πληρούν τα κριτήρια των προστατευόμενων διαμερισμάτων της Δ23/οικ.19061−1457/2016 κυα «Καθορισμός πλαισίου ελάχιστων προδιαγραφών για Δομές Παροχής Υπηρεσιών σε Αστέγους» (ΦΕΚ 1336, Β’), με την εξαίρεση των όσων προβλέπονται για την οικοσκευή αυτών.

Η υποβολή της αίτησης συνοδεύεται από:

α. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι το ακίνητο πληροί τα ως άνω κριτήρια, είναι έτοιμο προς χρήση και δεν φέρει πραγματικό ελάττωμα. Ο οικείος Δήμος δύναται δια μέσου των αρμόδιων υπηρεσιών του να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους πριν την μίσθωση των ακινήτων.

β. Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου με τον Φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΕΣΤΙΑ.

Σε περίπτωση ιδιοκτήτη που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός ακίνητα, αρκεί η υποβολή μιας αίτησης, στην οποία θα περιλαμβάνονται τα στοιχεία όλων των ακινήτων.

Πρότυπο του εντύπου της αίτησης συμμετοχής επισυνάπτεται ως αναπόσπαστο παράρτημα της παρούσας και βρίσκεται αναρτημένο σε μορφή αρχείου word στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του ΟΠΕΚΑ και του οικείου Δήμου.

Ως αποδεικτικό της εμπρόθεσμης κατάθεσης λαμβάνεται η ημερομηνία πρωτοκόλλησης στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, Διεκπεραίωσης και Αρχείου του Δήμου Αθηναίων ή η ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου ή αποδεικτικού ταχυμεταφοράς ή η ημερομηνία αποστολής της αίτησης με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (στο mail [email protected])