07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 10:55

Πρόσκληση για την κατανομή των διαφημιστικών μέσων (στέγαστρα, πύργοι) και κοινοχρήστων χωρών (εκλογικά περιπτερά) στους αυτοδιοίκητους συνδυασμούς κατά την προεκλογική περίοδο των δημοτικών και των περιφερειακών εκλογών έτους 2023.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, έχοντας υπ’όψη:

1.Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2.Τον Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»

3.Τις διατάξεις των άρθρων 44 και 118 του Π.Δ 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α΄) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».

4.Τις διατάξεις των άρθρων 1,2,3,4 και 5 του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις».

5.Την υπ’αρίθμ. 8481/2022 ΦΕΚ 674/Β/15-02-2022 «Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα: «Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, στους συνδυασμούς των υποψηφίων, για την προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών.».

Καλεί τους εκπροσώπους των συνδυασμών των υποψηφίων που συμμετέχουν στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές έτους 2023, σε κοινή σύσκεψη την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00πμ και 13.00μμ αντίστοιχα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων – Αθηνάς 63.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν στη σύσκεψη να προσκομίσουν πιστοποίηση ανακήρυξης της παράταξης από την αρμόδια δικαστική αρχή, καθώς και έγγραφη εξουσιοδότηση της παράταξης.

Μοναδικό θέμα της σύσκεψης θα είναι η κατανομή κοινόχρηστου χώρου προβολής (Κεντρικά Εκλογικά Περίπτερα – Διαφημιστικά Μέσα), καθώς και ο καθορισμός του τρόπου χρήσης αυτών κατά την προεκλογική περίοδο.

Την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Γραμματείας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22 θα πραγματοποιηθεί διαπαραταξιακή σύσκεψη για την παραχώρηση διαφημιστικών μέσων (στέγαστρα και πύργοι ) για τις Δημοτικές Εκλογές.

Την Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα συσκέψεων στον 1ο όροφο του κτιρίου της Γραμματείας του Δήμου Αθηναίων επί της οδού Λιοσίων 22 θα πραγματοποιηθεί διαπαραταξιακή σύσκεψη για την παραχώρηση διαφημιστικών μέσων (στέγαστρα και πύργοι ) για τις Περιφερειακές Εκλογές.

Η παρούσα Πρόσκληση να δημοσιευθεί στον επίσημο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Αθηναίων και να αναρτηθεί στον επίσημο ιστότοπο αυτού.