31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 14:24

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’αριθμό ΣΟΧ 3/2023 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π.108362/06-04-2023 (ΑΔΑ: 6Ω9ΔΩ6Μ-ΓΘΩ))

Δημοσιεύονται ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, ο Πίνακας Προσληπτέων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της υπ’ αριθμό ΣΟΧ 3/2023 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π.108362/06-04-2023 ( ΑΔΑ: 6Ω9ΔΩ6Μ-ΓΘΩ)) που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 11 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε παρακάτω: