06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 09:50

Πίνακες Αποτελεσμάτων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ 4/2023 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π. 191935/29.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΛΘΩ6Μ-ΛΝΨ))

Δημοσιεύονται οι Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας, ο Πίνακας Προσληπτέων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της υπ’ αριθμό ΣΟΧ 4/2023 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων (Α.Π. 191935/29.06.2023 (ΑΔΑ: ΨΩΛΘΩ6Μ-ΛΝΨ)))  που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 41 ατόμωνγια την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας σε Πολυδύναμα Κέντρα του Δήμου Αθηναίων» της Πράξης «Συνδυασμένες Υπηρεσίες Υγείας και Συμβουλευτικής για Ευάλωτες Ομάδες Κατοίκων της Αθήνας» στον Δήμο Αθηναίων, που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών .