14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 13:30

Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 198999/05-07-2023(ΑΔΑ: ΨΒ8ΝΩ6Μ-ΖΚ6) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας της με Α.Π. 198999/05-07-2023(ΑΔΑ: ΨΒ8ΝΩ6Μ-ΖΚ6) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 19 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων.