01 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 13:09

Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 157870/19-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων

Δημοσιεύονται ο Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας  καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 157870/19-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΦΜΛΩ6Μ-16Ι) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων