21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 10:16

Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 149865/11-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΞΒΩ6Μ-8ΛΖ) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων

 Δημοσιεύονται οι Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας καθώς και ο Πίνακας Προσληπτέων, της με Α.Π. 149865/11-06-2024 (ΑΔΑ: 9ΦΞΒΩ6Μ-8ΛΖ) Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων  που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 6  ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων