24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 10:01

Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 157172/06-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 157172/06-06-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων.

Δείτε παρακάτω: