06 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 13:49

Πίνακες Αποτελεσμάτων της με Α.Π. 126835/11-05-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων

Δημοσιεύονται οι Πίνακες Αποτελεσμάτων καθώς και ο Πίνακας Απορριπτέων, της με Α.Π. 126835/11-05-2022 Ανακοίνωσης Δημάρχου Αθηναίων  που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, 109 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών εξοχών του Δήμου Αθηναίων

Δείτε παρακάτω: