03 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 10:26

Περίληψης αίτησης του φιλανθρωπικού σωματείου – ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γηροκομείο-Πτωχοκομείο», αναφορικά με το κληροδότημα Αριστείδη, Πολάτ που θα συζητηθεί στις 14-03-2023

Ανάρτηση της από 29-01-2023 Περίληψης της από 17-07-2022 αίτησης του φιλανθρωπικού σωματείου – ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», που εδρεύει επί της οδού Λ. Κηφισίας αρ. 137 στην Αθήνα, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Αλέξανδρο Γ. Παπατσώρη, με την οποία αιτείται να βεβαιωθεί και κριθεί ότι η βούληση του διαθέτη Αριστείδη Πολάτ, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί και ότι η επωφελέστερη αξιοποίηση των κληροδοτηθέντων ακινήτων του, με την από 29-06-1997 δημόσια διαθήκη του, δημοσιευθείσα με το υπ΄αριθμ. 3807/1997 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επιβάλλει τη διάθεση των εσόδων εκ της μισθώσεως των άνω κληροδοτηθέντων ακινήτων για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του κτηρίου του Σωματείου με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
Η ανωτέρω αίτηση με ΓΑΚ 10296/2022 και ΕΑΚ 1406/2022 ορίσθηκε να συζητηθεί στις 14-03-2023, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (2ο Τμήμα – Δημόσιο Τριμελές) με αριθμό πινακίου 18.