03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 10:01

Περίληψη της αίτησης του υπό σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη» αναφορικά με το κληροδότημα Έλλης Πασχίδη που θα συζητηθεί στις 05-04-2023

Ανάρτηση της από 01-03-2023 περίληψης της από 08-11-2022 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 373/2022 αίτησης, του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη» και των ιδρυτικών μελών αυτού, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Πασχίδη του Αναστασίου, με πληρεξούσιο Δικηγόρο τον κ. Γεώργιο Ι. Λαμπριανό.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί μετ΄αναβολή στις 05-04-2023, ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.