03 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 09:51

Περίληψη της αίτησης κύριας παρέμβασης του Δήμου Ζίτσας, αναφορικά με το κληροδότημα Έλλης Πασχίδη που θα συζητηθεί στις 05-04-2023

Ανάρτηση της από 28-02-2023 περίληψης της από 03-02-2023 αίτησης και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 46/2023 κύριας παρέμβασης του Ο.Τ.Α με την επωνυμία «Δήμος Ζίτσας», με πληρεξούσια Δικηγόρο την κ. Θεοδώρα Μιχ. Παναγιωτοπούλου, ασκηθείσας επί της από 08-11-2022  και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 373/2022 αιτήσεως, κατά του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και νόμιμα εκπροσωπείται από τον κ. Γεώργιο Πασχίδη του Αναστασίου.

Η ανωτέρω αίτηση ορίσθηκε να συζητηθεί στις 05-04-2023 στις 10:00 π.μ., ενώπιον του τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων κατά της διαδικασίας της Εκούσιας Δικαιοδοσίας.