15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 09:46

Περίληψη δικογράφου κατά του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη» που θα συζητηθεί στις 17-01-2024

Ανάρτηση της από 11-12-2023 Περίληψης της από 03-02-2023 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 46/2023 κύριας παρέμβασης του Δήμου Ζίτσας που εδρεύει στην Ελεούσα Ιωαννίνων, ασκηθείσας επί της από 08/11/2022 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 373/2022 αιτήσεως, κατά του υπό σύσταση Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Έλλης Πασχίδη», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, με πληρεξούσια Δικηγόρο την κ. Θεοδώρα Μιχ. Παναγιωτοπούλου, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων.

Η ανωτέρω αίτηση, ορίσθηκε να συζητηθεί στις 17-01-2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ, ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Ιωαννίνων, κατά τη Διαδικασία Εκουσίας Δικαιοδοσίας.

Περίληψη Δικογράφου