17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 09:02

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα στελέχη στις παιδικές εξοχές του Δήμου Αθηναίων έως και 22/06/2022

Ανακοινώνεται η υπ’αριθμ. πρωτ. 169084/17-06-2022 Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων για τα στελέχη στις Παιδικές Εξοχές καθώς και οι αιτήσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αθηναίων – Λιοσίων 22 Αθήνα, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 2ος Όροφος.

Δείτε παρακάτω: