01 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 14:15

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 224433/01-08-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων

Δημοσιεύονται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της υπ’αριθ. πρωτ. 224433/01-08-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη 520 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου Αθηναίων.