08 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 10:34

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 325129/20-11-2023 Ανακοίνωσης

Aνακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης καθώς και ο Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 325129/20-11-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ενός (1)  ατόμου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου  “RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH CLIMATE ADAPTATION  TOOLS (REACHOUT) (Ανθεκτικότητα στην Ευρώπη μέσω ενεργοποίησης Κόμβων πόλεων που φτάνουν στους τελικούς χρήστες με εργαλεία κλιματικής προσαρμογής Triple – A) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020 European Green Deal (H2020-LC-GD-2020/LC-GD-9-2-2020)”.