26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 09:43

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 215940/21-07-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνεται ο Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων της με Α.Π. 215940/21-07-2023 Ανακοίνωσης που αφορούσε την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, ενός (1) ατόμου, για την υλοποίηση του χρηματοδοτούμενου έργου “RESILIENCE IN EUROPE THROUGH ACTIVATING CITY HUBS REACHING OUT TO USERS WITH CLIMATE ADAPTATION TOOLS (REACHOUT)” (Ανθεκτικότητα στην Ευρώπη μέσω ενεργοποίησης Κόμβων πόλεων που φτάνουν στους τελικούς χρήστες με εργαλεία κλιματικής προσαρμογής Triple – A) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “HORIZON 2020 European Green Deal (H2020-LC-GD-2020/LC-GD-9-2-2020)”.