18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 15:09

Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 121456/25-4-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 121456/25-04-2023 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, εννέα (9)  ατόμων, για την υλοποίηση του Υποέργου 1 «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων» με κωδικό ΟΠΣ 5089164 της Πράξης «Δράσεις Καινοτόμων υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού στο Δήμο Αθηναίων».