31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 15:26

Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης

Ανακοινώνονται οι Οριστικοί Πίνακες Απορριπτέων της με Α.Π. 153536/24-05-2023 Ανακοίνωσης που αφορά την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, επτά (7)  ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Χάρτα για την ισότητα των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων και πολλαπλών Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» του Ε.Π. «Αττική» με (MIS) 504564 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) του Δήμου Αθηναίων που είναι ενταγμένη στο ΠΕΠ «Αττική».