Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 14.400 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΧΟΡΤΑΡΙΝΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ ΜΕΤΑ ΚΟΝΤΟΥ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας-Ανκύκλωσης του Δήμου Αθηναίων έτους 2020, απευθυνόμενου κατ’ αποκλειστικότητα σε οικονομικούς φορείς δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν.4412/16.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών 74.995,20€ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.480,00 €), με ταξινόμηση κατά CPV: : 39224100-9 / Σκούπες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς  αποκλειστικά βάσει τιμής .

Δικαίωμα συμμετοχής στον παρόντα διαγωνισμό έχουν μεταξύ των κατηγοριών οικονομικών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα – άρθρο 20 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) του Ν. 4412/2016  και πιο συγκεκριμένα :

(α) Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια του άρθρου 17 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236),
(β) Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96),
(γ) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του    ν. 4019/2011 (Α’ 216) και
(δ) κάθε άλλο οικονομικό φορέα που έχει ως κύριο σκοπό, δυνάμει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι..

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα πέντε  (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης Δημάρχου - Προκήρυξης στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : 99354

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:         25/09/2020 και ώρα   10:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:  12/10/2020 και ώρα   13:00μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης και η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά μέχρι και επτά (7) μήνες  από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης .

Η παράδοση των υπό προμήθεια θα γίνει τμηματικά από την ανάρτηση της σύμβασης στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. και η διάρκεια της Σύμβασης θα είναι επτά (7) μήνες. Τα χορτάρινα σάρωθρα θα παραδίδονται κάθε φορά στην αποθήκη του Δήμου Αθηναίων στην οδό Σαλαμινίας 20  Αθήνα, ύστερα από συνεννόηση με την Διεύθυνση και την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης – Παραλαβής και πιο συγκεκριμένα : τον 1ο μήνα 2.400 τεμάχια, εκ των οποίων τα 1.400 τεμάχια το αργότερο σε μία εβδομάδα από την έναρξη της σύμβασης και τους υπόλοιπους έξη (6) μήνες 2.000 τεμάχια ανά μήνα.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά στο σύνολο των των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα επιβαρύνει τον με Κ.Α. 6699.015 Φ20 με τίτλο “Προμήθεια χορτάρινων σαρώθρων” του οικονομικού έτους 2020 του προϋπολογισμού του Δήμου Αθηναίων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 210-5223142 κα Παρασκευή Κοντολέων, e-mail: [email protected], και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ.Αργύριο Ράπτη, τηλ: 210 –3402432, 210-3402469, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες .

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή» Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε μία Ημερήσια και μία Εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.

Ημερομηνία: 
Παρ, 25/09/2020 - 10:00 - Δευ, 12/10/2020 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Διακήρυξη1.23 MB
ΤΕΥΔ52.04 KB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς42 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.