Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», για τις ανάγκες της Δ/νσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται  στο ποσό των 371.729,68 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (299.782,00 € άνευ Φ.Π.Α. 24%),  με ταξινόμηση κατά CPV: 50116100-2 Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών συστημάτων

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο τη0ς πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 96644

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών:          04/09/2020 και ώρα  08:00π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:   01/10/2020 και ώρα   12:00μ.μ.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης αυτής.

Ως χρόνος υλοποίησης των εργασιών τοποθέτησης – εκτοποθέτησης του εορταστικού στολισμού ορίζεται ως εξής:

  • Για το έτος 2020:

Για την Υπηρεσία 1. (Τοποθέτηση): σαράντα (40) ημέρες με καταληκτική ημερομηνία, την 5η Δεκεμβρίου

  • Για το έτος 2021:

Για την Υπηρεσία 1. (Τοποθέτηση): σαράντα (40) ημέρες με καταληκτική ημερομηνία, την 20η Νοεμβρίου

  • Για τα έτη 2021-2022:

 Για την Υπηρεσία 2. (Εκτοποθέτηση): σαράντα (40) ημέρες, με ημερομηνία έναρξης, την 8η Ιανουαρίου

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της  εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 193337/01.09.2020 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6262.043 Φ.0  «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2020-2021-2022.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: [email protected].

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η.08.2020

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).

Ημερομηνία: 
Παρ, 04/09/2020 - 08:00 - Πεμ, 01/10/2020 - 12:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Τεύχος Διακηρυξης με ΑΔΑΜ2.86 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (προς συμπλήρωση από τους οικονομικούς φορείς)138.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.