Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης Συμφωνίας-Πλαίσιο άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και ειδικότερα βάσει του μεγαλυτέρου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί των Τιμών Αναφοράς (παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.4412/2016), όπως αυτές έχουν καθορισθεί στο Παράρτημα Γ΄ «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της διακήρυξης, μέγιστης ενδεικτικής και μη δεσμευτικής εκτιμώμενης αξίας εξακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων διακοσίων εξήντα πέντε ευρώ #687.265,00# χωρίς ΦΠΑ 24%  (οκτακοσίων πενήντα δύο χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτών #852.208,60# συμπ. ΦΠΑ 24%).

Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο ΔΕΝ υποδιαιρείται σε Τμήματα ή Ομάδες, προβλέπει δε, πέντε (5) Άρθρα Μελέτης. Αναλυτικά:

-Άρθρο 1: Ανταλλακτικά και Υπηρεσίες επισκευής για τα απορριμματοκιβώτια με συμπίεση τύπου “Ram Europe 12m3 (βυθιζόμενα)”. Το Άρθρο περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται ο Δήμος Αθηναίων και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται (τοποθετούνται) στις επισκευές των απορριμματοκιβωτίων στο ιδιωτικό μηχανουργείο  του Αναδόχου,

-Άρθρο 2: Ανταλλακτικά και Υπηρεσίες επισκευής για τα απορριμματοκιβώτια με συμπίεση τύπου “Ram Europe 12m3”. Το Άρθρο περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται ο Δήμος Αθηναίων και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται (τοποθετούνται) στις επισκευές των απορριμματοκιβωτίων στο ιδιωτικό μηχανουργείο  του Αναδόχου,

-Άρθρο 3: Ανταλλακτικά και Υπηρεσίες επισκευής για τα απορριμματοκιβώτια με συμπίεση τύπου “Ram Europe 6m3”. Το Άρθρο  περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται ο Δήμος Αθηναίων και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται (τοποθετούνται) στις επισκευές των απορριμματοκιβωτίων στο ιδιωτικό μηχανουργείο  του Αναδόχου,

-Άρθρο 4:  Ανταλλακτικά και Υπηρεσίες επισκευής για τα απορριμματοκιβώτια με συμπίεση τύπου “ΚΑΟΥΣΗΣ 12m3”. Το Άρθρο περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται ο Δήμος Αθηναίων και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται (τοποθετούνται) στις επισκευές των απορριμματοκιβωτίων στο ιδιωτικό μηχανουργείο  του Αναδόχου.

-Άρθρο 5:  Ανταλλακτικά και Υπηρεσίες επισκευής για τα απορριμματοκιβώτια με συμπίεση τύπου “netMetal ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 10m3”. Το Άρθρο  περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύεται ο Δήμος Αθηναίων και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιούνται (τοποθετούνται) στις επισκευές των απορριμματοκιβωτίων στο ιδιωτικό μηχανουργείο  του Αναδόχου.

Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία υποβάλλοντας προσφορά για το σύνολο των Άρθρων. Η ολοκλήρωση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, εφόσον υπάρξει επαρκής αριθμός προμηθευτών που πληρούν τα κριτήρια επιλογής και υποβάλλουν αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στο κριτήριο ανάθεσης, οι οποίοι θα υπογράψουν τη Συμφωνία – Πλαίσιο. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων, μπορεί να συναφθεί Συμφωνία-πλαίσιο με λιγότερους ή όλους τους οικονομικούς φορείς (π.χ. έναν ή και δύο οικονομικούς φορείς).

Η διαδικασία υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης: http://www.promitheus.gov.gr/, του ως άνω Συστήματος, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στα άρθρα 2.7 και 3.1 της διακήρυξης.

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ: 89560

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:    31-03-2020,   08:00   

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 29-04-2020,   11:00

Χρόνος έναρξης ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται σε τρία (3) έτη - τριάντα έξι (36) μήνες –από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. Προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της συμφωνίας-πλαίσιο για ένα (1) επιπλέον έτος.

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια εκτέλεσης των επιμέρους συμβάσεων, που συνάπτονται εντός του χρόνου υλοποίησης της συμφωνίας - πλαίσιο, μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο.

Χρόνος έναρξης ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης συναρτάται από την ποσότητα των αναγκαίων υπηρεσιών επισκευής των απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης που θα ανακύπτουν σε κάθε Εκτελεστική Σύμβαση λαμβάνοντας υπόψη:

α) την υποχρέωση του Αναδόχου για την επισκευή τουλάχιστον ενός (1) απορριμματοκιβωτίου με συμπίεση ανά δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή του προς επισκευή, με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο μηχανουργείο του Αναδόχου η οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης,

και

β) την υποχρέωση του Αναδόχου για παράδοση της προμήθειας των ανταλλακτικών εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση κάθε Εκτελεστικής Σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Εντός του χρόνου διάρκειας της εκτέλεσης της Εκτελεστικής Σύμβασης θα υπάρχουν τμηματικές παραδόσεις υπηρεσιών επισκευής ώστε ο Ανάδοχος να παραδίδει τουλάχιστον ένα (1) απορριμματοκιβώτιο με συμπίεση ανά (2) εργάσιμες ημέρες από την εισαγωγή του εκάστοτε απορριμματοκιβωτίου προς επισκευή, με βάση την ημερομηνία εισαγωγής στο μηχανουργείο του Αναδόχου η οποία θα αναγράφεται στα εκδοθέντα δελτία παράδοσης.

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος έκαστης Εκτελεστικής Σύμβασης συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του άρθρου 6.1.Β της παρούσας, ορίζεται σε τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και α.  για την προμήθεια ανταλλακτικών: οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης. β. για τις υπηρεσίες επισκευής: τον οριζόμενο στην εκάστοτε Εκτελεστική Σύμβαση χρόνο ώστε να επισκευαστούν όλα τα απορριμματοκιβώτια με συμπίεση που θα έχουν συμπεριληφθεί.

ΔΕΝ απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο portal του Δήμου Αθηναίων: https://www.cityofathens.gr/pkd.

Πληροφορίες, έντυπα καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, [email protected], της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών του Δήμου Αθηναίων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κα Π. Μυριανθοπούλου, [email protected], τηλ:210 5245828 & 213 2082954.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της διαδικασίας, μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το  Τμήμα Μελετών, Προγραμματισμού, Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Μηχανολογικού του Δήμου Αθηναίων, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες: κ. Σιδερικούδης Γεώργιος, [email protected] , τηλ:210 3422416.

Προκήρυξη υπό τη μορφή Τυποποιημένου Εντύπου της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις 19/03/2020.

Τα έξοδα δημοσίευσης (αρχικής και τυχόν επαναληπτικής) της παρούσης βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ημερομηνία: 
Τρι, 31/03/2020 - 08:00 - Τετ, 29/04/2020 - 11:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Διακήρυξης3.31 MB
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)61.41 KB
Υπόδειγμα Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς203.5 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.