Ο Δήμος Αθηναίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια «Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποκατάσταση βλαβών στο Λόφο Λυκαβηττού», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού του Δήμου Αθηναίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, με διάρκεια υλοποίησης της προμήθειας και εγκατάστασης το διάστημα των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ. Η συνολική διάρκεια του Συμφωνητικού συνυπολογιζόμενου του χρόνου εγγυημένης λειτουργίας, ορίζεται το χρονικό διάστημα των δεκατεσσάρων (14) μηνών.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.400,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 60.000,00€), με ταξινόμηση κατά CPV: 31321210-7 Καλώδια χαμηλής τάσης, 31518600-6 Προβολείς φωτισμού, 31214300-2 Ηλεκτρικοί πίνακες υπαίθρου.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές των ζητούμενων ειδών υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στη Διακήρυξη.

Προσφορές υποβάλλονται ανά ομάδα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

Ο προσφέρων υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να καταθέσει προσφορά για το σύνολο των άρθρων της ομάδας, που επιθυμεί να λάβει μέρος, καθώς επίσης επί του συνόλου των ποσοτήτων της ομάδας αυτής και ουχί επιλεκτικά κατ’ άρθρο και σε μειωμένες ποσότητες.

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης της υπογεγραμμένης από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654/23.05.2017 (ΦΕΚ 1781 Β΄) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα της Δ/νσης Προμηθειών & Αποθηκών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.4412/2017 ενώπιον της ορισμένης με την υπ’ αρ.1013/16-12-2019 Πράξης Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω5ΟΨΩ6Μ-Τ02) αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης- Διενέργειας του Διαγωνισμού, 10-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ, ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών: 10:00 π.μ. και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών: 10:30π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις οικονομικών φορέων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο προσφέρων οφείλει, για την Ομάδα ή τις Ομάδες στις οποίες συμμετέχει, να προσκομίσει «εγγυητική συμμετοχής» ύψους 2% επί της εκτιμώμενης αξίας του Προϋπολογισμού της Ομάδας ή των Ομάδων της Μελέτης, υπολογιζόμενη στο καθαρό ποσό χωρίς το ΦΠΑ (άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο α του Ν. 4412/2016), με χρόνο λήξης τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά του χρόνου λήξης ισχύος της προσφοράς.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να υπογράψει Συμφωνητικό με το Δήμο Αθηναίων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ή πριν, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τη Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών - Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου αρ. 9, 1ος όροφος, επί των όρων της διακήρυξης κα Τοπούζογλου Ευαγγελία e-mail: [email protected] τηλ: 210 5223142 και επί των τεχνικών προδιαγραφών με τον κ. Σ. Παπαιωάννου, e-mail: [email protected] τηλ: 210 9224873, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο περιεχόμενο της διακήρυξης, στα παραρτήματά της και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης μέσω: α) της ιστοσελίδας του Δήμου Αθηναίων http://www.cityofathens.gr β) του ΚΗΜΔΗΣ http://www.eprocurement.gov.gr/.

Ημερομηνία: 
Παρ, 27/12/2019 - 10:00 - Παρ, 10/01/2020 - 10:30
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο Τεύχος Διακήρυξης2.91 MB
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς72 KB
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)53.1 KB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.