Παράταση έως 31/07/2019 και ώρα 13:00

Ο Δήμος Αθηναίων ανακοινώνει ότι με την υπ’αρ. 575/2019 (ΑΔΑ:6Κ1ΤΩ6Μ-7ΝΒ) πράξη Οικονομικής του Επιτροπής και την υπ’ αρ. 204507/26.07.2019 (ΑΔΑ:ΩΖ4ΗΩ6Μ-Μ9Γ) Απόφαση Δημάρχου, παρατείνεται κατά δύο (2) ημερολογιακές ημέρες ο αρχικός (29-07-2019) χρόνος καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων (υπ’αρ. 179025/28.06.2019 ΑΔΑΜ:19PROC005212048 2019-07-03 διακήρυξη) για την «ΑΝΑΔειΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ από αυτόν ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ», ως εξής:

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΗΔΗΣ: 76207, 76208, 76209, 76210, 76211, 76212, 76213

ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/07/2019, 13:00

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 31/07/2019, 13:00


Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 12.560.772,66 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24% (11.116.538,64 € χωρίς Φ.Π.Α.). Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού 506.591,02 € συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% (448.310,64 € χωρίς Φ.Π.Α.). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 13.067.363,70 € συμπ/νου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 11.564.849,28 €).

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε επτά (7) Τμήματα και θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των ποσοτήτων μίας ομάδας ή περισσοτέρων ομάδων ή όλων των ομάδων εκάστου Τμήματος ή περισσοτέρων Τμημάτων ή όλων των Τμημάτων, δηλ.

  • είτε για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες για κάθε Τμήμα

  • είτε για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες για περισσότερα Τμήματα

  • είτε για μία ή περισσότερες ή όλες τις ομάδες για όλα τα Τμήματα

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε επτά (7) Τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχουν λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 76207 για το ΤΜΗΜΑ 1, 76208 για το ΤΜΗΜΑ 2, 76209 για το ΤΜΗΜΑ 3, 76210 για το ΤΜΗΜΑ 4, 76211 για το ΤΜΗΜΑ 5, 76212 για το ΤΜΗΜΑ 6 και 76213 για το ΤΜΗΜΑ 7.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 08/07/2019 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 29/07/2019 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος διάρκειας υλοποίησης της προμήθειας και παράδοσης των αγαθών ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης, αρχομένης όχι νωρίτερα από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ο μειοδότης που ανακηρύσσεται ανάδοχος έχει την υποχρέωση να υπογράψει επιμέρους συμβάσεις με τον Δήμο και έκαστο Νομικό Πρόσωπο, για τις ποσότητες τις οποίες έκαστο έχει αιτηθεί.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζομένου του δικαιώματος προαίρεσης και του Φ.Π.Α., για το σύνολο των ποσοτήτων μίας ομάδας ή περισσοτέρων ομάδων ή όλων των ομάδων εκάστου Τμήματος ή περισσοτέρων Τμημάτων ή όλων των Τμημάτων, που επιθυμεί να συμμετάσχει κάθε οικονομικός φορέας.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 179025/28.06.2019 Διακήρυξης.

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο/οι ανάδοχος/οι θα προσκομίσει/ουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της/των ομάδας/ων ή/και του/των τμήματος/τμημάτων, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για την εν λόγω διαδικασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082955, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κα Καλλιόπη Πάλλη, e-mail: k.palli@athens.gr.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 28/06/2019.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες.

Ημερομηνία: 
Δευ, 08/07/2019 - 08:00 - Τετ, 31/07/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Ενιαίο τεύχος προκήρυξης3.22 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.