Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει τη διενέργεια ηλεκτρονικής ανοικτής διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ και «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΒΥΣ)», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.), για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Υγείας του Δήμου Αθηναίων.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 8.703.125,79€ συμπ/νου ΦΠΑ 13 % και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.566.346,12€ ).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  1. ΤΜΗΜΑ Α: Προμήθεια Τροφίμων, εκτιμώμενης αξίας 6.598.330,20 € άνευ Φ.Π.Α. 13% και 24% (7.502.786,05€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 13% και 24%)

  2. ΤΜΗΜΑ Β: Προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής (Είδη προσωπικής υγιεινής), εκτιμώμενης αξίας 968.015,92€ άνευ Φ.Π.Α. 24% (1.200.339,74€συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%)

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής είτε για το σύνολο των ποσοτήτων εκάστου Τμήματος είτε για το σύνολο των ποσοτήτων όλων των Τμημάτων και η προσφορά θα υποβληθεί:

Όσον αφορά στα είδη: α) Παρθένο ελαιόλαδο σε συσκευασία των πέντε (5) λίτρων και β) Νωπό κρέας πουλερικών (κοτόπουλο), η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα υποβληθεί σε ποσοστό έκπτωσης (επί τοις εκατό) στην Τιμή Αναφοράς, όπως αυτή έχει καθοριστεί στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό, ήτοι 22,96 € άνευ Φ.Π.Α. 13% για το Παρθένο ελαιόλαδο και 2,03€ άνευ Φ.Π.Α. 13%. Το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης θα παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η τιμολόγηση για τα δύο ανωτέρω είδη θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του Αναδόχου επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης των ειδών κατά την παράδοση, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των τιμών της Περιφέρειας Αττικής, Γενική Δ/νση Βιώσιμης Ανάπτυξης & Κλιματικής Αλλαγής Π.Ε. Κεντρικού Τομέα - Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα Εμπορίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α').

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του 8.703.125,79€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.566.346,12€ ).

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, όπου έχει λάβει Α/Α στο σύστημα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 74094

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 10/06/2019 και ώρα 08:00

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 10/07/2019 και ώρα 13:00

Χρόνος έναρξης ισχύος εκτέλεσης της Σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. (παρ. 7 άρθρο 38 του Ν. 4412/2016 σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στην παρ. 1 άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 57654/22.05.2017 ΥΑ (ΦΕΚ 1781 Β΄/23.05.2017).

Χρόνος υλοποίησης της Σύμβασης ορίζεται το χρονικό διάστημα από την ανάρτηση του συμφωνητικού στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2019.

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μικρότερων ποσοτήτων ανά είδος από τις προκηρυχθείσες ποσότητες μέχρι ποσοστού 20%.

Οι παραδόσεις των υπό προμήθεια ειδών θα γίνονται τμηματικά και εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωση του Δήμου προς τον προμηθευτή.

Ο προμηθευτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα παράδοσης τουλάχιστον το 50% της ζητούμενης ποσότητας έκαστου είδους, εάν τούτο ζητηθεί από το Δήμο κατά την πρώτη παραγγελία.

Η παράδοση των προμηθευόμενων ειδών θα γίνει με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή σε σημεία (εντός των ορίων Αττικής) που θα υποδείξει ο Δήμος Αθηναίων.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, η οποία αφορά σε κάθε Τμήμα ή στο σύνολο των Τμημάτων των υπό προμήθεια ειδών, χωρίς Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).

Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική. Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 4 του Ν. 3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν. 3801/2009.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 6473.026 Φ21 «Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 - 2019.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ύψους ίσου με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α.

Πληροφορίες για τον εν λόγω διαγωνισμό μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών – Τμήμα Δημοπρασιών, Κων/νου Παλαιολόγου 9, 1ος όροφος, τηλ. 213 2082959, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, κo Αθανάσιο Καρακατσάνη, e-mail: a.karakatsanis@athens.gr.

Γνωστοποίηση της Προκήρυξης της παρούσας σύμβασης έχει αποσταλεί με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30/05/2019.

Η Διακήρυξη και τα Παραρτήματά της θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Αθηναίων www.cityofathens.gr., ενώ περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή εφαρμογή Διαύγεια στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/, και θα δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα.

Ημερομηνία: 
Δευ, 10/06/2019 - 08:00 - Τετ, 10/07/2019 - 13:00
ΣυνημμένοΜέγεθος
Προκήρυξη - Διακήρυξη ΤΕΒΑ1.5 MB

Όροι Χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του ιστότοπου "cityofathens.gr" οφείλει, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων, να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης.

Περισσότερα

Επικοινωνία

Δημαρχιακό Μέγαρο
Αθηνάς 63, Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), Τ.Κ. 10552

Δημαρχείο
Λιοσίων 22, Τ.Κ. 10438
Τηλ. 1595 (χρέωση ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας)
Τηλ.  
210 5287800

Περισσότερα

Σύνδεσμοι

Αρχείο με χρήσιμους συνδέσμους σε φορείς του δήμου Αθηναίων και της πολιτείας.Περισσότερα

Χάρτης Ιστότοπου

  Ροές RSS

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


Χάρτης Ιστού
Η κατασκευή του Ιστοτόπου έγινε με απόφαση Δημάρχου, από ομάδα εργασίας εργαζομένων στον Δήμο Αθηναίων και την Δημοτική Επιχείρηση ΔΑΕΜ χωρίς επιπλέον αμοιβή και κόστος, κάνοντας χρήση ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικού.