19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:30

Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον Επικαιροποιημένο Πίνακας ένταξης διαμερισμάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 79316/06-09-2023 Πρόσκλησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ανάρτηση της υπ’αριθμ. 352926/18-12-2023 (ΑΔΑ: 60Λ0Ω6Μ-Ι4Π) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων με την οποία καταρτίζονται επικαιροποιημένοι Πίνακες ένταξης διαμερισμάτων στο Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 79316/06-09-2023 Πρόσκλησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.