19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 12:30

Επικαιροποιημένος Πίνακας ένταξης Διαμερισμάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αθηναίων, στο Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 65409/11-07-2023 Πρόσκλησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Ανάρτηση της υπ’αριθμ. 352927/18-12-2023 (ΑΔΑ: 6ΥΣΘΩ6Μ-ΧΑΧ) Απόφασης Δημάρχου Αθηναίων με την οποία καταρτίζονται επικαιροποιημένοι Πίνακες ένταξης διαμερισμάτων στο Πρόγραμμα ΚΑΛΥΨΗ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 65409/11-07-2023 Πρόσκλησης της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας