17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 17:01

17/11/2021 – 23/11/2021: Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης στεγάστρου και βασικών υποδομών της Βαρβάκειου αγοράς του δήμου Αθηναίων

Πρόσκληση υποβολής προσφορών στη μοναδικά, εφικτή χρονικά, εξαιρετική διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, των άρθρων 26 (παρ.6), 32 (παρ.2γ) και 32α (περ. β) του Ν.4412/2016 για τη διενέργεια διαγωνισμού του  έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ», προϋπολογισμού ποσού 1.500.000 € με Φ.Π.Α. 24%.