16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 15:48

10/06/2022 – 27/06/2022: Ενημέρωση για το έργο «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

Σύμφωνα με την παράγραφο  4 του άρθρου  70 «Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα κάτωθι:

«Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» δεν συνοδεύεται από μελέτη κατασκευής του έργου αφού αποτελεί έργο συντηρήσεως, άμεσης παρέμβασης, άρσης επικινδυνότητας και αποκατάστασης σε σημεία των οδών, των πεζοδρομίων, των πεζοδρόμων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Αθηναίων, τα οποία έχουν καταστεί επικίνδυνα λόγω βλαβών. καθώς και ως προς τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας σε σημεία των οδών ή των κοινοχρήστων χώρων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Δόμησης λόγω επικίνδυνων οικοδομών.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα άριστα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση, µε τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Το έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη του έργου [άρθρα του τιμολογίου, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, ΕΣΥ] και τις προδιαγραφές [ισχύουσες πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και λοιπές ]που χαρακτηρίζουν την κατασκευή του. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια από εξειδικευμένα συνεργεία και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.