17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2024 14:44

Ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 70 του ν.4412/2016 για το έργο «Ανακατασκευή οδοστρωμάτων με αντιολισθηρό σκυρόδεμα και ανακατασκευή εγκάρσιων ρείθρων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες του δήμου Αθηναίων»

Ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 70 του ν.4412/2016 για το έργο:

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.500.000,00€ (με 24% Φ.Π.Α.) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Κ.Α. 7333.129 Φ30 Δ43 CPV 45262300-4 Εργασίες σκυροδέματος  45262330-3 Εργασίες επισκευής κατασκευών σκυροδέματος

ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 14 ΜΑΪΟΥ 2024, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 Μ.Μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η  16 ΜΑΪΟΥ 2024, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ  11:00Π.Μ.

 ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΙ ΜΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο  4 του άρθρου 70 «Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων (άρθρο 55 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)» του Ν. 4412/2016 ισχύουν τα κάτωθι:

«Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, σε έργα με εκτιμώμενη αξία σύμβασης μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, να αναρτά στην ιστοσελίδα της δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, τη μελέτη κατασκευής του έργου, δύναται δε εντός της άνω προθεσμίας να αναρτά και τα τεύχη δημοπράτησης του διαγωνισμού, με ταυτόχρονη αποστολή προκαταρκτικής ενημέρωσης στο ΚΗΜΔΗΣ.»

Σας ενημερώνουμε ότι το έργο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» δεν συνοδεύεται από μελέτη κατασκευής του έργου αφού αποτελεί έργο κυρίως συντηρήσεως, άμεσης παρέμβασης, άρσης επικινδυνότητας, των οδών από σκυρόδεμα (μπετόδρομοι)  σε  όλες  τις  Δημοτικές  Κοινότητες  του Δήμου Αθηναίων που έχουν υποστεί φθορές από φυσική  φθορά  (γήρανση  υλικών,  καιρικές  συνθήκες,  κόπωση υλικών από τη χρήση) σε αρκετά σημεία και θα πρέπει να ανακατασκευαστούν-επισκευαστούν για την  ασφαλή  διέλευση των χρηστών. Το παρόν  έργο έχει σκοπό στην  προσφορά βέλτιστων υπηρεσιών στους δημότες της πόλης με πρωταρχική ανάγκη την ασφάλεια τους, καθώς ωφελείται μεγάλος αριθμός ανθρώπων (μόνιμων κατοίκων αλλά και διερχόμενων οδηγών). Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες, ως προς τα άριστα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση, µε τα οριζόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης. Το  έργο περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες σύμφωνα  με  τις  προβλεπόμενες από τη μελέτη του έργου [άρθρα του τιμολογίου, προϋπολογισμός, τεχνική περιγραφή, ΕΣΥ] και τις προδιαγραφές [ισχύουσες πρότυπες  τεχνικές προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) και λοιπές]που χαρακτηρίζουν την κατασκευή του. Όλες οι εργασίες θα γίνουν με επιμέλεια από εξειδικευμένα συνεργεία και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης, της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη της μελέτης και τις οδηγίες της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.