10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 12:07

Δημοσίευση ανασυνταχθέντα πίνακα της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023

Δημοσιεύεται ο ανασυνταχθείς  πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας της κατηγορίας ΠΕ Διατροφολόγων  (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 109) της ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2023 (Α.Π.3832/07-02-2023) κατόπιν της με αριθμ. 548/2023 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού( Α.Σ.Ε.Π.)