Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με την εξουσιοδότηση υπογραφών (ΑΔΑ: 6ΑΦΜΩ6Μ-ΝΩ8)