Διαβάστε παρακάτω την Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τον ορισμό αντιδημάρχων τέλεσης πολιτικών γάμων (ΑΔΑ: Ψ00ΩΩ6Μ-ΛΩΑ)